butt 03
 
 • งานประจำของบุคลากร

 • งานอบรมนักศึกษาคณะการจัดสิ่งแวดล้อม มอ.หาดใหญ่

 • งานการเรียนการสอน เปิดสอนวิชา 830-517 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

butt 04
 
 • งานวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

 • งานวิจัย เรื่อง โครงการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวเป็นพืชพลังงานในลุ่มน้ำปากพนังโดยระบบภูมิสารสนเทศ

 • กิจกรรม GISTDA Day

 • นิทรรศการดาวเทียม THEOS และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ในงาน มอ. วิชาการ 56

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพสัมมนาศูนย์ภูมิภาค

butt 05
 
 • งานปรับปรุงห้องอบรมสถานวิจัยฯ

 • งานจัดทำฐานข้อมูล / ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 • งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 • งานอบรมการนำข้อมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

butt 06
 
 • ไม่มี
butt 07
 
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน (ส่วนย่อยการจัดทำฐานข้อมูลGIS) (ต่อเนื่องจากปี 2556)

 • โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.นราธิวาส และอ.เกาะสมุย (ส่วนย่อยการจัดทำฐานข้อมูลGIS)

 • โครงการการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของบริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน) โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ส่วนย่อยการจัดทำฐานข้อมูลGIS)

Share