อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. ปี2560

เมื่อวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ ชั้น 2 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปผังชุมชน (อบต.) โดยใช้โปรแกรม QGIS โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานอปท.ในพื้นที่ภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

 

Share