อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ปี2560

เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ประกอบด้วยยภาคทฤษฎีด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจําลองเชิงพื้นที่และภาคปฏิบัติโดยใช้ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลในระดับขั้นสูง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้เทคโนโลยีภูมิสารเทศและฐานข้อมูลไปใช้ในงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 59 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และคณะ จากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

 

Share