อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปี2560

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยภาคทฤษฎีด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องต้น และภาคปฏิบัติโดยใช้ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยการนำเข้าข้อมูล แก้ไขข้อมูล จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในระดับเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้เทคโนโลยีภูมิสารเทศและฐานข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาไปใช้ในงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 53 คน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และคณะ จากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

 

Share