03กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 gif-new

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

 

Read more...

02 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. ปี 2560 gif-new

ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560

logo Gistda

Read more...

01 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2560 gif-new

ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Read more...

03 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง 2560 gif-new

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more...

50การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง 

ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และคณะ

ประมวลภาพ 

Read more...