but 08
2536 การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินในจังหวัดสงขลา Download
2538 การศึกษาการกระจายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา โดยภาพถ่ายดาวเทียม Download
  การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2538  -
2539 การสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในอ่าวปัตตานีโดยใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง  
  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download
  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง -
2540 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download
2542 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา Download
  โครงการการวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล   บ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download
2543 ประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูงจังหวัดพังงา -
2544 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำตาปี -
2546 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  กรณีศึกษาเทศบาลปริก อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา -
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน(จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช) Download
2547 การประยุกต์เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง Download
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดสตูล Download
2549 การประเมินศักยภาพการใช้ข้อมูลดาวเทียม SPOT ในการจำแนกประเภทไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสารและอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธา Download
2550 การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download
  การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลผสม กรณีศึกษา อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง Download
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณจังหวัดปัตตานี Download
2551 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่น และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดพัทลุง Download
  การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมของผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยระบบภูมิสารสนเทศ -
2552 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการใช้ที่ดินบนพื้นที่ภูเขาในจังหวัดสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการชะล้างพังทลายของดินพื้นที่ลุ่มน้ำเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย Download
2553 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล Download
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา Download
  การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก :  กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา Download
  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS  ในการจำแนกช่วงอายุยางพาราเพื่อประเมินปริมาณไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา ลุ่มน้ำอู่ตะเภา  จังหวัดสงขลา Dwonload
2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย Download
  การประเมินศักยภาพของน้ำตกบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยใช้ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ -
2555 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดเขตเกษตรกรรมพื้นที่นาข้าวในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช Download
  การประยุกต์ใช้GIS.ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการมองเห็น กรณีศึกษาทุ่งกังหันลมบริเวณเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา Download
2556 การพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ (ระยะที่ 1) Download
2557 การพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) Download
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวเป็นพืชพลังงานในลุ่มน้ำปากพนังโดยระบบภูมิสารสนเทศ Download
2558 การพัฒนาแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ โดยใช้ HEC-RAS 2D Download
  การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในลุ่มน้ำปากพนัง Download