12โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. gif-new
ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560

Read more...

DSC 1553ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2560 daily update
หลักสูตรขั้นสูง (การประยุกต์ใช้) ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more...

DSC 1553ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2560 daily update

Read more...

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

กิจกรรม GISTDA Day 2017

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมไทยโชต

และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แก่ นักเรียน ครูอาจารย์และผู้สนใจใน 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 อ่านรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 nameani


แผนที่สถานที่ตั้งการจัดกิจกรรม

bannerโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. gif-new
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559

Read more...