โดยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิภาค ภาคใต้ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายนักวิจัยภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

 

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
ดร.รุจ ศุภวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. เชาวน์ ยงเฉลิมชัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. วิเชียร จาฎุพจน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พนาลี ชีวกิดาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดร.นิษฐิดา เอลซ์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุภาภรณ์ กานติสมเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล คณะวิทยาศาสตร์ อ.พรรณนิภา แซ่อึ้ง  คณะวิทยาศาสตร์
ดร.ศิริรัตน์ วณิชโยบล คณะวิทยาศาสตร์ อ.สมศรี จารุผดุง คณะวิทยาศาสตร์
อ.อภิรดา ธาดาเดช คณะวิทยาศาสตร์  อ.ดารารัตน์ แซ่ลี้  คณะวิทยาศาสตร์
Share