คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ประธานกรรมการ
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    รองประธานกรรมการ
ดร. รุจ ศุภวิไล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต   กรรมการ
รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง   กรรมการ
รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  กรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.รุจ ศุภวิไล  ที่ปรึกษา
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ
ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย กรรมการ
ผศ.ดร.พนาลี ชีวกิดาการ กรรมการ
น.ส.ธิรดา ยงสถิตศักดิ์  เลขานุการ

 

Share