gis-buildingสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(GEO-Informatics Research Center for Natural Resource and Environment)

      เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เดิมเป็นฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดตั้งตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2530 ให้เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2534 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูลภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันได้ให้บริการข้อมูลการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (GIS&RS) ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) 
(Southern Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology)

       จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางรากฐานและแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง และเพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขึ้น โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคระหว่างสำนักงานฯ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วิสัยทัศน์
    เราเป็นหน่วยงานวิจัย เผยแพร่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในภูมิภาค ภาคใต้

พันธกิจ

  • เป็นศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้
  • เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ
  • สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยที่ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ
  • ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในรูปข้อมูลดิจิตอล แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
Share